Bunga ng pagbaba ng kalidad ng edukasyon

Ang isa pang dahilan ng patuloy na mababang kalidad ng edukasyon sa bansa ay ang kawalan ng mga mahuhusay na guro sa bansa. At dahil rito, mas marami ang mga taong nakatira sa lansangan dahil sa kakulangan ng pera, na isa ring sanhi kung bakit maraming bata ang hindi nagkakaroon ng sapat na edukasyon.

Edukasyon Talumpati Halimbawa ng maikling talumpati ni Rean P. Bumaling naman tayo sa ating banal na kultura. Ang karanasan na marahil para sa akin ay mapanglaw at natatangi lamang.

Patuloy na isagawa ang mga plano sa pagpapaunlad ng pagmamahalan at pagtutulungan sa sariling pamilya. Ang mga Kagawad ng Gabinete na nangangasiwa sa kapanatagang pambansa at ugnayang panlabas at ang Puno ng Estado ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ay hindi dapat pagkaitang makalapit sa Pangulo sa panahon ng gayong pagkakasakit.

Edukasyon ang masasabi kong pinaka-matibay na pundasyon. Dapat magkabisa ang palikha ng rehiyong autonomous kapat pinagtibay ng mayoryang boto ng mga unit ng manghahalal sa isang plebisito na tinawag ukol doon, sa pasubali na iyon lamang mga lalawigan, mga lungsod, at mga lugar heograpiko na bumoto nang katig sa gayong plebisito ang isasama sa rehiyong autonomous.

Impossible… Pamilyar ba sa iyo ang mga katagang ito. Ang Pangulo ay dapat magnomina at, sa pagsang-ayon ng Komisyon ng Paghirang, dapat humirang ng mga puno ng mga kagawarang tagapagpaganap, mga ambasador, iba pang mga pambayang minister at konsul, o mga pinuno ng sandatahang lakas mula sa rankong koronel o kapitan ng hukbong pandagat at iba pang mga pinuno na ang mga paghirang ay nakasalalay sa kanya sa Konstitusyong ito.

Ang mga Kagawad ng Kataastaasang Hukuman at ng iba pang mga hukumang itinatag ng batas ay hindi dapat italaga sa alin mang tanggapan na gumaganap ng mga gawaing mala-panghukuman o pampangasiwaan.

Ang unang layunin ng Edukasyon ay upang magkaroon ng kaalaman sa mga bagay-bagay at impormasyon sa kasalukuyan, sa hinaharap at sa kinabukasan. Kung ipasya ng Kongreso, sa loob ng sampung araw pagkatanggap sa huling nakasulat na deklarasyon, o, kung walang sesyon, sa loob ng labindalawang araw pagkaraang ito ay kinakailangang magtipon, sa pamamagitan ng dalawang-katlong boto ng kapwa Kapulungan ng Kongreso, sa magkahiwalay na pagboto, na hindi kayang gampanan ng Pangulo ang mga kapangyarihan at tungkulin ng kanyang katungkulan, ang Pangalawang Pangulo ang dapat manungkulang Pangulo; kung hindi, dapat magpatuloy ang Pangulo sa pagtupad ng mga kapangyarihan at tungkulin ng kanyang katungkulan.

Isa pa, mahilig rin silang magpalusot; palagi nilang sinasabi na likas na sa mga Pilipino ang hindi sumunod sa batas at mahirap nang baguhin ito. Ang Kto12 Program ng gobyerno ng Pilipinas ay tumutukoy sa pagkakaroon ng mandatory o required na kindergarten at karagdagang 2 taon sa dating year Basic Education Cycle.

Dahil dito, dapat pag-ibayuhin ang pag-aaral sa gramatika sa unang taon ng mga estudyante sa kolehiyo. Kapwa sila guro sa Filipino nang 38 taon. Ang sweldo ng Punong Mahistrado at ng mga Kasamang Mahistrado ng Kataastaasang Hukuman, at ng mga hukom ng mga nakabababang hukuman ay dapat itakda ng batas.

Ito ay tulay upang malalagpasan natin ang lahat ng bagay na humahadlang sa atin na maabot ang ating kapalaran. Dadaan ka muna sa butas ng karayom at ika nga nila bago ka makakatapos sa pag-aaral, kailangan malakas ang loob mong harapin ang kahit na ano man ang hadlang o suliranin dahilkung lahat ng hadlang ay kaya mong lampasan.

Ang pagtitiwala ng bayan ay angkin ng katungkulang pambayan. Ang Komisyon ay dapat magharap sa Pangulo at sa Kongreso, sa loob ng panahong itinatakda ng batas, ng taunang ulat sa sumasaklaw sa kalagayan at pagpapakilos sa pananali ng Pamahalaan, ng mga bahagi, mga sangay, at mga instrumentalidad niyon, kasama ang mga korporasyong ari o kontrolado ng pamahalaan, at mga entity na di-pampamahalaan, batay sa audit nito at magtagubilin ng mga hakbangin na kinakailangan upang mapag-ibayo ang kakayahan at pagkamabisa ng mga ito.

Ginamit ng mga Amerikano ang edukasyon para likhain ang katangiang pagiging sunud-sunuran at tanggapin ang mga mananakop.

Mga Sanaysay Tungkol sa Edukasyon (10 Sanaysay)

Malaking tulong ang pagpasok sa paaralan upang mas magkaroon tayo ng kaalaman at lumawak pa ang ating isipan. Sasagutin natin ito sa gawaing ito. Bata pa lamang tayo ay alam na natin na ito ay pinakamahalagang bahagi ng ating buhay.

Epekto ng Ekonomiya sa Bansa

napakahalaga ang edukasyon kaya isa ito sa binibigyan ng pamahalaan ng malaking badyet dito kasi hinuhobog ang mga kaalaman ng mga estudyante, dito kasi ginagawa ang lahat lahat. Pagbaba ng kalidad ng lupa - Sanhi ng labis na pang-aabuso ng tao sa lupaing kayang pinaninirahan, bumababa ang kalidad o kakayahan nitong makapag bigay ng masaganang ani.

- Ang kadalasang pagpinasala ng lupa ay bunga ng walang ingat na pagputol ng mga puno sa kagubatan at labis na pagpapastol ng mga hayop sa mga lupaing steppe. Kaakibat ng tungkulin ng gobyerno na magbigay ng edukasyon sa mga mamamayan nito ang masigurong napapaunlad ang kalidad ng edukasyong ito batay sa pangangailangan at mithiin ng bansa.

Bilang hakbang sa pagpapaunlad ng edukasyon sa Pilipinas, pilit na itinulak ng administrasyong Aquino ang Enhanced Basic Education Act of o ang programang K-to na nagpabago sa sistema ng edukasyon.

Partikular rito, binibigyang diin ng YOUTHXCHANGE kung paanong ang Sustenableng Pagkonsumo ay may direktang kaugnayan sa kalidad ng buhay, mahusay na paggamit ng yaman (likas at pantao), pagbabawas ng basura, isyung etikal gaya ng child labor, kalupitan sa hayop, patas na kalakalan at kapantayang-panlahat.

Kapag edukado ang isang tao nagagawa nitong maitama ang mga maling paniniwala na bunga ng kahunghangan. Naisasalba ang isang tao sa lupit ng kahirapan.

Mga Sanhi at Bunga ng Kahirapan sa Pilipinas

Unti-unting bumababa ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas at lumalaki ang porsiyento ng mga hindi nakakapagpasok sa paaralan lalo na sa mga lalawigan na hindi pa ganap na. inaasahang ang pag-aaral na ito ay magsilbing daan upang kanilang simulan ang paggawa ng higit na epektibong hakbang tungo sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon .

Bunga ng pagbaba ng kalidad ng edukasyon
Rated 3/5 based on 7 review
Saligang Batas ng Pilipinas () - Wikisource